Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều [...]

Thông tư 35/2015/TT-BYT

THÔNG TƯ 35/2015/TT-BYT Ban hành QCKTQG về vệ sinh an toàn đối với bao bì, [...]

Hướng dẫn quy định khẩu trang vải kháng khuẩn phòng dịch Covid 19

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Bộ Y Tế đưa ra Quyết định 870/QĐ-BYT về hướng dẫn [...]

Quy định mới kỹ thuật cho khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng [...]

Dịch vụ công bố chất lượng khẩu trang phòng virus toàn quốc

vì vậy các nhà sản xuất kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục công bố [...]