Công bố chất lượng ngó sen ngâm theo NĐ 15/2018/ND-CP

Công bố chất lượng ngó sen ngâm căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; nghị định này ban hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2018.