Thủ tục tự công bố sản phẩm tại Việt Nam dễ hay khó?

thực hiện Thủ tục tự công bố sản phẩm tại Việt Nam hãy Căn cứ theo nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định đối với các sản phẩm muốn lưu hành trên thị trường