Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch ở đâu uy tín?

Đăng ký mã số mã vạch căn cứ quyết định số: 15/2006/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”