Thủ tục kiểm nghiệm và công bố chất lượng trà xanh 2021

Kiểm nghiệm và công bố chất lượng trà xanh 2021 căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ; quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, quy định này ban hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2018.