Đăng ký giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất cà phê hoà tan

Để cơ sở hoạt động đúng theo quy định và đầy đủ pháp lý cơ sở cần phải đăng ký giấy phép an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất cà phê hoà tan...