Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nước đá bi

Để đảm bảo về mặt sức khỏe cho người tiêu dùng, Pháp luật đã quy định và bắt buộc đăng ký Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm nước đá bi