Thủ tục đăng ký mã số mã vạch, bảo hộ thương hiệu

Vì vậy để thuận lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh sản phẩm/hàng hóa doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký mã số mã vạch, bảo vệ thương hiệu tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.