Công bố chất lượng bánh bao sữa tươi

Công bố chất lượng bánh bao sữa tươi là điều kiện bắt buộc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, quy định này căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, ban hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2018.